Завдання для дистанційного навчання для учнів 1-Б класу з англійської мови (працюємо в Alphabet book)

(Зіньковська О.П.)

16.03 - ст. 16-17

19.03 - ст. 18-19

30.03 - ст. 20-21

02.04 - ст. 22-23

Завдання для дистанційного навчання для учнів 1-В класу з англійської мови (працюємо в Alphabet book):

(Хромченко М.П.) З 13.03 по 20.03 alphabet book Повторення вивчених букв A - L, cлухаємо аудіо, повторюємо вголос.pupil`s bookПовторення частин тіл, стор. 46-47, слухати аудіо, повторювати вголос.

Завдання для дистанційного навчання для учнів 1-А,Б,Г,Д класу (Вороненко О.Л.)

Англійська мова з 12.03 по 20.03

Review of letters A - O (повторюємо букви А-О) Listen a song and work with Alphabet book( слухаємо пісні та працюємо з блакитною книгою) Pupils BookReview of parts of body, describe parts of the body : I’ve got two hands (повторюємо частини тіла та опис частин тіла :у мене 2 руки)Talk about parts of the body :This is my nose. These are my ears. ( говоримо про частини тіла : це мій ніс. Це мої вуха)Talk about my body : This is my hand. I’ve got two hands. ( говоримо про своє тіло : це моя рука. У мене 2 руки) https://youtu.be/SUt8q0EKbms https://youtu.be/l4WNrvVjiTw

Англійська мова з 23.03 по 27.03

Review

of letters A - O(повторюємо букви А-О)

Listen a song and work with Alphabet book( слухаємо пісні та працюємо з блакитною книгою) Learn a letter P Q R in blue book ( pages 27-30) ( вчимо літери P-пі Q-кю R-aр в голубій книжці на сторінках 27-30)

Pupils Book

We learn a new theme- My family( purple book pages 54-56). Children point to the family members at fist in Ukrainian, then play the audio and children point to the family members in the big picture on page 54, watch a video with children too. page 56- play the audio and repeat the dialogue, look at the picture, find the family members and named their emotion and feelings.

Ми вчимо нову тему - Моя сім'я (фіолетова книга, сторінки 54-56). Діти вказують на членів сім’ї спершу українською мовою, потім вмикаємо аудіо і діти вказують на членів сім’ї слухаючи аудіо англійською на великій картинці на сторінці 54, також дивіться відео з дітьми. стор. 56 - відтворюйте аудіо та повторіть діалог, подивіться на малюнок, знайдіть членів сім’ї та назвіть їх емоції та почуття. Додаю завдання, які потрібно роздрукувати та працювати з дітьми на роздруківках, також додаю відео з членами родини та новими буквами для легшого вивчення.

https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

https://www.youtube.com/watch?v=eWgkwHlqrTM

https://www.youtube.com/watch?v=zNW2XbwypXA

https://www.youtube.com/watch?v=aC_0vQRQe-s

Alрhabet book ( pages 26-27) (голуба книга - сторінки 26-27) page 26- 1. Trace. • Hold up your book and point to the pictures. Have the children say the words. • Repeat with the letters and have the children say the sounds. • Finally, hold up your book, point to the pictures in random order and have the children say the sounds. Then children must trace a letter with pictures(Тримайте книгу і вкажіть на фотографії. Попросіть дітей сказати слова. • Повторіть з літерами і запропонуйте дітям вимовити звуки. • Нарешті, тримайте книгу, вкажіть на малюнки у довільному порядку і попросіть дітей вимовити звуки. Далі діти мають з'єднати букви із малюнками) 2 Write p, q or r. • Elicit the names of the items in the pictures. • Hold up your book, point to the rubber and say What’s this? say r … r … rubber. Ask What’s the letter? (r) then write a missing letter( 2 Напишіть p, q або r. • Виберіть назви предметів на малюнках. • Тримайте книгу, вкажітьна гумку і запитайте, що це? скажіть r… r… rubber(раббер). Запитай, яка буква? (r) , q-qeen (квін-буква кью) p=pink( пі-пінк)

заповнюємо роздруківки, які я додаю до завдань

purple book ( фіолетова книга)

pages 57-58 (сторінки 57-58)

сторінка 57- play the audio and match family members with feelings ( audio playing 2 or 3 times) ( вмикаємо аудіо і діти мають з'єднати членів родини з емоціями та відчуттями, аудіо вмикаємо двічі або тричі)

exercise 2- we look at the picture and say short sentences about family memebers, for example these are my brother and sister, they are happy, these are my grandmother and grandfather, they are hot (вправа 2- ми дивимось на малюнок і говоримо короткі речення про членів сім’ї, наприклад, це мій брат і сестра, вонищасливіі, це мої бабуся і дідусь, їм жарко)

exercise 3

draw a 2 family members and say these are my..( uncle and aunt). they are...(cold)

завдання 3

малюємо 2 членів родини і говоримо наприклад це мої дядько і тіка, їм холодно

page 58

listen the audio and repeat the information (слухаємо аудіо і повторюємо інформацію)

exercise 2

refer the children tot the boxes and choose who is a student a, who is a student b

then introduce a family member and say this is my brother. he is happy, then say nice to meet you( звертаємо увагу учнів на бокси А та Б

вибираємо хто буде за учня А а хто за учня Б

далі представляємо наприклад це мій брат, він веселий)

також дивимось відео на ютубі та працюємо з роздруківками https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ

https://www.youtube.com/watch?v=eWgkwHlqrTM

https://www.youtube.com/watch?v=zNW2XbwypXA

https://www.youtube.com/watch?v=aC_0vQRQe-s

06.04-10.04

1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д

Alphabet book

Learn a new sound and letters S T U V p.28 (вчимо нові звуки та букви )

1. • Ask if the children know the names of any items. • Say Listen and point. Then play the audio and have the children point to each letter and repeat it. ( запитуємо чи діти назви предметів чи тварин, зображених на малюнках для кожної букви, діти слухають аудіо та показують на предмети, далі знову вмикаємо аудіо, діти повторюють та показують предмети або тварин) Have the children trace over the letters in their books ( далі діти обводять букви всередині у зошиті) . Say the words in random order and have the children point to the correct picture. Say What’s this? and point to the pictures in random order. Have the children say the words. (говоримо слова в довільному порядку а діти мають показати на малюнок, далі запитуємо "Що це?" у довільному порядку вказуючи на картинку, діти повинні назвати слово)

page 29( сторінка 29)

Trace with your finger. Write and say. • Point to the tracing letters for S and s in your book. Ask What’s this letter / sound? Repeat with T / t, U / u and V / v. ( проводимо лінію за допомогою пальчика, далі пишемо букви і повторюємо назви букв) Ask the children which letter they find easiest. • Finally, ask the children to write the letters with a pencil next to the examples. Remind them to follow the arrows and use the guidelines. ( запитайте, яка літера на їхню думку пишеться найлегше,далі ми обводимо букви всередині за допомогою олівця чи ручки, попутно нагадуємо дітям, що не потрібно ввиходити за ланаю і малювати по стрілочках, які є на рядках)

2 1.27 Listen and chant. Be a star! • Ask the children to name the items in the pictures. • Play the chant and have the children raise their hands every time they hear the words see, sun, tiger, tired, umbrella, under, van or vase. • Play the chant again, pausing after each line for the children to repeat. • Play the audio once more time and have the children join in as much as they can. ( 2 завдання- слухаємо та показуємо, просимо дітей назвати предмети та тварин, які зображені на картинках, далі вмикаємо аудіо і діти кожен раз підносять руку коли чують назви предметів-тварин see-бачити sun-сонце, tiger-тигр, tired-втомлений, umbrella-парасолька, under-під, van-автобус or vase-ваза) також працюємо з роздруківками-додаю до повідомлення

purple book page 59(фіолетова книга сторінка 59)

1. Listen and sircle. Refer the children to the picture, what the family members they can see? play the audio and children must circle the correct picture(завдання 1- звертаємо увагу дітей на картинку, яких членів родини вони бачать на малюнку? далі вмикаємо аудіо ще раз, діти обводять правильного члена родини)

2. Listen and tick. play the audio and have the children tick the correct picture, play the audio again to check. ( 2 слухаємо та позначаємо. вмикаєм аудіо, діти слухають та позначають правильну картинку, далі вмикаємо ще раз для перевірки)

3. Look at activity 2, choose a family, act out. you must choose a family and introduce them, for example this is my family, this is my grandpa, mummy, daddy, uncle, brother, these are my 2 sisters, children must say -nice to meet you, then children introduce their family and you say nice to meet you(3 завдання-вибираємо сім'ю з 2 завдання та представляємо її, наприклад це мій дідусь, мама, тато, дядько , брат та мої 2 сестри, дитина говорить приємно познайомитись, далі ви міняєтесь, дитин представляє сім'ю а ви говорите приємно познайомитись)

https://www.youtube.com/watch?v=3Gb20Cc_4-A

https://www.youtube.com/watch?v=wLypPV-n_0Y

https://www.youtube.com/watch?v=qET_Pk2yXXo

https://www.youtube.com/watch?v=KAYe_TCJXlg

https://www.youtube.com/watch?v=dWVtBE3z5Ak

https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg

https://www.youtube.com/watch?v=qQ4xKZyfB5Q

1-ші класи

Alphabet book

p.30

1 1.28 Listen and match. Trace. • Hold up your book and point to the pictures. Have the children say the words. Play the first part of the audio (u, u, umbrella) and pause. Trace the line from the umbrella to u with your finger. • Then play the rest of the audio and have the children listen and draw lines from the pictures to s, t, u or v.

(сторінка 30, завдання 1

слухаємо та з'єднуємо

в книжці вкажіть на малюнки і діти мають назвати слова. вмикаємо першу частину аудіо та зупиняємо після u u umbrella, проводимо лінію від парасольки до букви u пальчиком, далі вмикаємо решту аудіо і діти проводять лінії спочатку пальчиками, а потім ручкою чи олівцем.

2 Write s, t, u or v. Say. Be a star! • Elicit the names of the items in the pictures. • Hold up your book, point to the image for tired and say What’s this? Elicit tired and then say t … t … tired. Ask What’s the letter? (t) Write the missing t, in proportion to the rest of the word. • Have the children continue the activity individually.

(2 Напишіть s, t, u або v. • Виберіть назви зображень на малюнках. • Тримайте книгу, вказуйте на зображення втомленого і запитайте що це? Вкажіть на втомленого і скажіть t t tired. Запитай, яка буква? (t) Напишіть пропущене t у слові. • Попросіть дітей продовжувати діяльність самостійно.

Purple book

page 60

1. Make a game

Open our book in page 83, give to the children some time to colour the object however they want. Have them colour the happy and sad faces at the bottom in the same colour. ( відкриваємо книгу на сторінці 83, діти мають розмалювати членів родини за власним бажанням у будь-які кольори. Але низ щасливих і сумних картинок має бути двох різних кольорів, можна провести наприклад лінію червоного кольору для щасливих і синього для сумних, колір за бажанням)

Play a game with children, choose one of your card and say, for example this is my sister, she`s happy(граємо в гру з дітьми, вирізаємо картки, перемішуємо і складаємо в лінію, далі вибираємо одну картку , дивимось хто там зображений і яка емоція, наприклад це моя сестра і вона весела, так по черзі всі картки перевертаємо , перевернуті картки відкладаємо убік)

також висилаю роздруківку і відео, по яких можете повторювати пройдений матеріал

https://www.youtube.com/watch?v=3Gb20Cc_4-A

https://www.youtube.com/watch?v=wLypPV-n_0Y

https://www.youtube.com/watch?v=qET_Pk2yXXo

https://www.youtube.com/watch?v=KAYe_TCJXlg

https://www.youtube.com/watch?v=dWVtBE3z5Ak

https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg

https://www.youtube.com/watch?v=qQ4xKZyfB5Q

Завдання для самостійної підготовки 1-А,Г,Д, для обох груп 20.04 - 24.04

Діти можуть повторювати всі букви в процесі гри. Увага, пам'ятаймо про ліміт часу проведеного дитиною біля екрану! Час кожного заняття не повинен перевищувати більш ніж 5-7 хвилин.

https://learningapps.org/7583796

https://youtu.be/5p72VKItJ58

https://youtu.be/oaeY9eXXId8

Завдання для самостійної підготовки 1-А,Б, В, Г, Д, для обох груп 27.04 - 30.04

Alphabet book

p.32

1 1.30 Listen and say.(слухаємо та називаємо, запитуємо чи знають діти назви предметів, зображених на малюнках, вмикаємо аудіо та діти називають назви предметів і вказують на них)

Trace. (далі обводимо великі та малі літери, повторюючи звуки та букви)

2 Work in pairs. Point and say. Be a star!

(називаєте в довільному порядку слова а діти мають вказати на них в книзі)

сторінка 33

1 Trace with your finger. Write and say. Point to the tracing letters (проводимо пальчиком контури літер запитуємо, яка літера на їхню думку найлегше пишеться; далі діти пишуть літери за допомогою ручки або олівця біля прикладів)

2 1.31 Listen and chant. • Ask the children to name the items in the pictures (слухаємо пісеньку. нехай діти назвуть, які предмети зображені на малюнках, вмикаємо пісню і діти мають підносити руку кожен раз коли будуть чути слова window вікно, worm черв'як, box коробка, fox лисиця, yellow жовтий, yoghurt йогурт, zoo or zookeeper зоопарк або доглядач зоопарку, далі вмикаємо ще раз і після кожного рядочка діти повторюють слова пісні

Pupil's book

Anials on the farm, page 62

1. Listen and point

( 1-слухаємо та вказуємо: вмикаємо аудіо, діти слухають слова, повторюють та вказують на тварин, назви яких почули; робимо це двічі-перший раз з малюнком на стор.63, другий раз на стр.62) Діти почують наступні слова: cow - корова

donkey - осел

duck - качка

goat - коза

horse - кінь

rooster - півень

2 Вмикаємо аудио ще раз і діти, коли називають тварину, рухаються та озвучують тварину, яка була названа.

В кінці слухаємо пісеньку та робимо рухи і повторюємо звуки

https://www.youtube.com/watch?v=jxBDGPvZPi0

https://www.youtube.com/watch?v=O_rEI2uc7zw

https://www.youtube.com/watch?v=lURkIT4Wu8g

https://www.youtube.com/watch?v=Y2i9i5pb--M

https://www.youtube.com/watch?v=hewioIU4a64

https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM


Завдання для дистанційного навчання для учнів 2-А, 2-Б класів з англійської мови:

13.03 P.b.p. 61. ex.1,2. W.b.p.50

17.03 P.b.p. 62

18.03 Р.b.p. 63, W.b.p.51

20.03 P.b.p. 64, ex.1, 2. W.b.p.52

31.03 P.b.p. 65, ex. 1. W.b.p.53

01.04 P.b.p. 66, ex.1, 2. W.b.p.54

03.04 Повторити вивчені слова, W.B.p. 55

Завдання для дистанційного навчання для учнів 2-Є класу з англійської мови:

16.03 - РВ р 72, АВ р 58

18.03 - РВ р 73, АВ р 59

20.03 - РВ р 74, АВ р 60

30.03 - РВ р 75, АВ р 61

01.04 - РВ р 76, АВ р 62

03.04 - РВ р 77, АВ р 63

Завдання для дистанційного навчання для учнів 2-В класу з англійської мови:

16.03 - РВ р 59, WВ р 48

18.03 - РВ р 60, WВ р 49

20.03 - РВ р 61, WВ р 50

30.03 - РВ р 62-63, WВ р 51

01.04 - РВ р 64, WВ р 52

03.04 - РВ р 65, WВ р 53

2-В (Вороненко О.Л.)

13.03 - B.: p.80, (вчити слова,прописати). Ex.1, слухати,читати,перекладати) P.81,вивчити питання"What time do you go...?" Ex.2,завчити фрази,Ex.3 письмово.

16.03 Wb:p.62 ,Ex.1 (читати і малювати) Ex.2(письмово)

18.03 B.p.82 -83(слухати,читати,перекладати) Wb.: p.63,Ex.1(напиши і обведи) Ex.2 (письмово)

20.03 B.: p.84,(слухати ,прописати і вчити слова) Ex.1(читати,перекладати) Ex.2(читати,перекладати)

30.03 B.: p.85 (слухати,прописати і вчити слова) Вивчити питання " How much is...?" Ex.1(задавати питання і відповідати) Wb: p.64,Ex.1 (відповісти на питання)

01.04 Wb.p.65,Ex.1(напиши про свою улюблену їжу) B.p.85, Ex.2(напиши своє меню,запитай та відповідай) 03.04 B.:p 86,Ex.1(усно) Ex.2(прослухай і скажи) Ex.3(напиши про їжу),в тоненькому зошиті.

Wb.:p.66,Ex.2(письмово)

Завдання для дистанційного навчання для учнів 2-Д класу з англійської мови:

13.03 - PB: p.62 (вчити слова,читати) Act.b.:p.48.

17.03- PB: p.63 (вчити граматичну структуру There is/there are) Act.b.: p.49.20.03 -PB: p.64 (вчити слова,читати) Act.b.-p.50

31.03- P.B: p.65, Act.b. p.5103.04- Act.b.- p.108 (lessons 13-14) Повторити всі слова.

03.04- Act.b.- p.108 (lessons 13-14) Повторити всі слова.

Завдання для дистанційного навчання для учнів 2-Г класу з англійської мови:

17.03 - PB: p.62(вчити слова,читати) Act.b.:p.48.

18.03- PB: p.63 (вчити граматичну структуру There is/there are) Act.b.: p.49.

31.03 -PB: p.64 (вчити слова,читати) Act.b.-p.50

01.04- P.B: p.65, Act.b. p.51Act.b.- p.108 (lessons 13-14) Повторити всі слова.


3 класи

Тиждень з 23.03 по 27.03. відводиться інтерактивному навчанню. Учням рекомендовано опрацювати цікаві та пізнавальні завдання з інтерактивної платформи learningapps. Запропоновані завдання містять теми,що раніше вивчалися.

https://learningapps.org/2443599

https://learningapps.org/1052246

https://learningapps.org/790403

https://learningapps.org/6450376

https://learningapps.org/3437181

https://learningapps.org/3810656

https://learningapps.org/1601814

https://learningapps.org/227843

https://learningapps.org/1127184

https://learningapps.org/2718564

https://learningapps.org/8130774

https://learningapps.org/2342146

https://learningapps.org/7129434

https://learningapps.org/6590904

https://learningapps.org/4239959

https://learningapps.org/8667183

https://learningapps.org/2689286

https://learningapps.org/1184087

https://learningapps.org/8327720

https://learningapps.org/1295212


Завдання для дистанційного навчання для учнів 3-А, 3-Б класу з англійської мови:

На 13.03. -CB p.53 Ex. 2(опрацювати правило Present Simple,питальне та заперечне речення), Ex.3(вставити). WB p.53 Ex. 1,2

На 16.03. -CB p.54 Ex. 1(опрацювати нову лексику) ,Ex. 2(слухати,читати, перекладати).

Vocabulary/Словник:

neighbour /ˈneɪbə/-сусід

pastries /ˈpeɪstrɪz/-випічка

nuts /nʌts/-горіхи

tie /taɪ/- краватка/галстук

buy /baɪ/-купувати

very /ˈveri/ -дуже

kind/kaɪnd/-добрий

dear /dɪə/-дорогий,любий

come /kʌm/-приходити

with us-з нами

let's /lets/-давайте

take /teik/- брати

WB p.54 Ex. 1,2.

Опрацювати фонікси: CB/WB p.55

(слухати,промовляти,співати,опрацювати нові слова)

cloud /klaud/ -хмаринка

clock /klok/- годинник

gloves /ɡlʌvz/-рукавиці

glue /glu:/-клей

slide /slaid/- гірка

slippers /ˈslɪpəz/- капці(тапочки)

На 20.03. - CB p.56 Ex.2 (слухати,читати, перекладати) Ex. 3 (обвести правильне слово)

WB p.56 Ex.1 (читати) Ех. 2 (розставити малюнки в правильному порядку)

paper /ˈpeɪpə/-папір

fold up /fəʊld ʌp/- складати

stick /stik/- приклеїти

tape /teip/- стрічка,скотч

triangles /ˈtraɪæŋɡlz/- трикутник

from /from/-від (когось)

Завдання на 30.03. CВ р 58 (вивчити нові слова,слухати та читати діалог) СВ р 59 (опрацювати правило, виконати письмові завдання) https://www.youtube.com/watch?v=nf3FRoM9vaA&feature=youtu.be WB p 58 Ех.1(підписати малюнки), Ех.2(розташувати слова в правильному порядку,записати) WВ р 59 Ех.1(підписати годинники), Ех.2(прочитати,з'єднати),Ех.3 (записати речення в правильному порядку) Дивитися відео про годинник https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8 Виконати інтерактивні завдання https://learningapps.org/1512025

https://learningapps.org/1058741 Завдання на 03.04 CB p 60 (слухати пісню,звернути увагу на нові слова, читати пісню) https://www.youtube.com/watch?v=AHbNawxfXJU СВ р.61 Ех.1,2(слухати,читати) Ех.3 (обвести необхідні буквосполучення в пісні) Ех.4(прослухати, обрати правильний варіант) https://www.youtube.com/watch?v=SKNmlllXI4Y WB p 60 Ех.1,2(письмово)Ех.3(усно,описати свій розпорядок) WB p.61 Ex.1(обвести),Ех.2(вписати буквосполучення) Ех.3(дописати слова) Завдання на 06.04 CB p 62 Ех.2 (слухати,читати,перекладати) Ех.3 (обвести неправильне слово,записати правильний варіант) https://www.youtube.com/watch?v=YWWY1atS_Iw WB p 62 Еx.1(читати,перекладати), Ех.2 (записати букву імені)3-А Англійська мова (Вороненко О.Л.).

На 13.03. -CB p.53 Ex. 2(опрацювати правило Present Simple,питальне та заперечне речення), Ex.3(вставити). WB p.53 Ex. 1,2

На 16.03. -CB p.54 Ex. 1(опрацювати нову лексику) ,Ex. 2(слухати,читати, перекладати). Vocabulary/Словник: neighbour /ˈneɪbə/-сусід pastries /ˈpeɪstrɪz/-випічка nuts /nʌts/-горіхи tie /taɪ/- краватка/галстук buy /baɪ/-купувати very /ˈveri/ -дуже kind/kaɪnd/-добрий dear /dɪə/-дорогий,любий come /kʌm/-приходити with us-з нами let's /lets/-давайте take /teik/- брати WB p.54 Ex. 1,2. Опрацювати фонікси: CB/WB p.55 (слухати,промовляти,співати,опрацювати нові слова) cloud /klaud/ -хмаринка clock /klok/- годинник gloves /ɡlʌvz/-рукавиці glue /glu:/-клей slide /slaid/- гірка slippers /ˈslɪpəz/- капці(тапочки)

На 20.03. - CB p.56 Ex.2 (слухати,читати, перекладати) Ex. 3( обвести правильне слово) WB p.56 Ex.1 (читати) Ех. 2(розставити малюнки в правильному порядку) paper /ˈpeɪpə/-папір fold up /fəʊld ʌp/- складати stick /stik/- приклеїти tape /teip/- стрічка,скотч triangles /ˈtraɪæŋɡlz/- трикутник from /from/-від (когось)

CB p.57 ex.1-3

WB p.57 ex.1-3

WB p.58 ex. 1-3

CB p.58 ex. 1-3

3-А. Вороненко О.Л.

Робочий день мого тата

WB p.63 ex.1, 3

СВ.p.63 еx. 3

CB p.63 ex. 1

CB p.63 ex. 2

CB p.63 ex.3

WB p.63 ex.2

10.04 Тест в Google-класі

3-А

13.04

Місце роботи членів родини . Запитувати та розповідати, де працюють батьки, інші члени родини. Where does your dad work?

He works in a… . Does your grandma work?

WB p.64 ex.2 CB p.64

ex. 1, 2, 3

CB p.64

ex.2

CB p.64 ex. 3

WB p.64 ex.1

17.04

Місце роботи людей CB p.65

Запитувати і відповідати, де працюють люди

Where does she work? She works in a shop. Does she work in a bank? Yes, she does. / No, she doesn’t

WB p.65 ex.1

CB p.65 ex. 3

CB p.65 ex. 1

CB p.65 ex. 4

CB p.65 ex. 2

WB p.65 ex.2


Завдання для дистанційного навчання для учнів 3-B класу з англійської мови:

17.03 PB p 69-70, p 71 ex 1 (слухати, чит., перекл., відп на питання за текстом)

https://www.youtube.com/watch?v=1DBoWwjS3Lo

WB p 52-53

Продивитись відео https://www.youtube.com/watch?v=-rMV2oMDRHo

18.03 WB p 55-56 (чит., перекл., пис.)

РB p 69 слова

додаткове, високий рівень:

https://www.test-english.com/grammar-points/a1/possessive-adjectives/

24.03 PB p 71, 72 (вивити слова), 73 (обвести вірне слово, але після перегляду відео) WB p 54 (повт граматичні правила), 57 (письмово пригадати слова), 58 (після відео)

https://www.youtube.com/watch?v=1DBoWwjS3Lo - для аудіювання та читання, озвучені тексти

https://www.youtube.com/watch?v=gubPH3WEurg - відео для сторінок 73 та 58

25.03 PB p 74 у зошит написати свій розклад дня на карантині за прикладом,

ex 1. Розписпати у зошит These are jeans. They are Jack's jeans.

https://www.youtube.com/watch?v=pAapsXlm-Vs

31.03 ex 2 p 74 PB розписати у зошит These are (It is a) ... . They are... (It is) on/in/under... the ... . ex 3 p 74 PB читати, перекладати

На 07.04

PB p.75 Ex.1 (усно: ознайомитися з розкладом дня Джека) ,Ex.2 (письмово в зошит: написати що роблять діти,зображені на малюнку.Увага!Використовуємо Present Continuous Tense!), Ex.3 (письмово в PB: скласти свій розклад)

На 08.04

WB р.60-61(виконати Check up 6)

Ex.1(написати кому яка річ належить,використовуємо присвійний відмінок: May's hat/ Ted's trainers...)

Ex.2 (доповнити речення словами з рамки)

Ex.3(усно:роздивитися малюнок,прочитати питання,обдумати їх)

Ex.4(описати малюнок,cпираючись на питання. Наприклад: Sam and Amy are in their living room. Their mother is on the kitchen. Sam's computer is...)

https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw


Завдання для дистанційного навчання для учнів 3-Д, 3-Г класів з англійської мови:

13.03 - CВ р 56 (читати, перекл, письмово вправа до тексту), WВ р 56 (письмово)

17.03 - СВ р 57 ex 1 (слухати файл), ex 3 (письмово) WВ р 57 ex 1-3 (письмово)

20.03 - Виконати тест письмово в зошит CВ р 58 (вивчити слова, читати діалог)

24.03 - WB p 58 СВ р 59 (опрацювати правило, виконати письмові завдання), WВ р 59 (письмово)

27.04 - CB p 60 (вчити слова, читати пісню), WB p 60 письмово

дивитись відео про годинник

https://www.youtube.com/watch?v=fq2tRfHu5s8

https://www.youtube.com/watch?v=eyPfpSt-SXc

31.03 СВ р.61 Ех.1,2(слухати,читати) Ех.3 (обвести необхідні буквосполучення в пісні) Ех.4(прослухати, обрати правильний варіант)

WB p.61 Ex.1(обвести),Ех.2(вписати буквосполучення) Ех.3(дописати слова)

р.143 Ех.1(опрацювати нові слова) Ех.2(читати,обвести буквосполучення) Ех.3(вписати слова за змістом)

https://learningapps.org/1512025

https://learningapps.org/1058741

03.04 CB p 62 ex 2 читати текст , відповідати на питання ex1, перекладати

https://www.youtube.com/watch?v=Y0Bq3qwl5m0 - аудіо до тексту 10:00

ex 3 прочитати речення, знайти невірне слово, обвести та переписати речення вірно

WB p 62 ex 1,2 - письмово за завданнями


Завдання для дистанційного навчання для учнів 4-Б, 4-В класів з англійської мови:

На 12.03 P.B p.51 Ex.1 (читати, перекладати,опрацювати лексику "clothes") Ex.2 (в зошиті:описати в чому одягнені діти,за зразком)WB p.46 Ex. 1 (прочитати,розставити в правильному порядку), Ex. 2 (з'єднати,намалювати, поставити питання та відповісти за зразком) p.47 Ex.3,4 (опрацювати лексику)

На 16.03 PB p.52 (прочитати текст,перекласти,зробити вправи за текстом Ex.1,2) PB. p.53 Ex.1 (прочитати твердження,оцінити свої вміння) Ex.2 (опрацювати фонетику) WB p.48 Ex.1 (розфарбувати і описати відповідно до свого малюнку) Ex.2 (знайти зайве і записати за зразком)

На 20.03 WB p.49 Ex.1 (дати відповіді на питання відповідно до малюнку)

Завдання для дистанційного навчання для учнів 4-А класу з англійської мови:

На 17.03 P.B p.51 Ex.1(читати, перекладати,опрацювати лексику "clothes") Ex.2 (в зошиті:описати в чому одягнені діти,за зразком) WB p.46 Ex. 1 (прочитати,розставити в правильному порядку), Ex. 2 (з'єднати,намалювати, поставити питання та відповісти за зразком) p.47 Ex.3,4 (опрацювати лексику)

На 18.03 PB p.52 (прочитати текст,перекласти,зробити вправи за текстом Ex.1,2) PB. p.53 Ex.1 ( прочитати твердження,оцінити свої вміння) Ex.2 (опрацювати фонетику) WB p.48 Ex.1 (розфарбувати і описати відповідно до свого малюнку) Ex.2 (знайти зайве і записати за зразком) WB p.49 Ex.1(дати відповіді на питання відповідно до малюнку)

Завдання на період з 30.03 по 03.04 дома 4-А,Б,В класів

PB p.54 Ex.1(слухати,читати діалог, перекладати) Ех.2(письмово,дати відповіді на питання "What are they doing?")

Пригадуємо правило Present Continuous https://youtu.be/Ncz_dgy8ciw

https://youtu.be/Dl8g2pZ82ME

WB Ex.1(скласти і записати речення використовуючи час Present Continuous),Ex.2(дописати речення)

PB p.55 Ex.1(усно:читати, перекладати), Ех.2(усно:описати малюнки за зразком Ех.1), Ех.3(опрацювати усно утворення питання і короткі відповіді в Present Continuous)

WB p.51 Ex.1(обрати і вписати правильний варіант відповідно до ситуації),Ех.2(записати питання і дати коротку відповідь, використовуючи Present Continuous)

PB p.56 Ex.1(усно:читати листи, перекладати,дати відповіді на питання під текстом)

WB p.52 Ex.1(дописати речення, використовуючи дієслова з боксу), Ех.2(порівняти малюнки, знайти розбіжності і записати речення за зразком: The woman is reading a book- The woman is eating an ice-cream)

PB p.57 Ex.1(слухати,якщо є така можливість, читати, Ех.2(усно: роздивитися малюнок, прочитати речення), Ех.3(письмово! скласти і записати в зошит речення за зразком: They're eating ice-creams/ He's wearing a red cap/She's wearing a yellow hat... і т.д)

WB p.53 Ex.3(записати слова), Ех.4(переписати речення,з повної форми Present Continuous утворити скорочену,і навпаки, скорочену форму записати повністю,див. зразок виконання)


Завдання для дистанційного навчання для учнів 4-А,Б,В класів з англійської мови (для обох підгруп)

Тиждень з 23.03 по 27.03. відводиться інтерактивному навчанню. Учням рекомендовано опрацювати цікаві та пізнавальні завдання з інтерактивної платформи learningapps. Запропоновані завдання містять теми,що раніше вивчалися.

https://learningapps.org/8752944

https://learningapps.org/5077361

https://learningapps.org/8482403

https://learningapps.org/7541835

https://learningapps.org/7129434

https://learningapps.org/1295212

https://learningapps.org/4239959

https://learningapps.org/8667183

https://learningapps.org/1532374

https://learningapps.org/1184087

https://learningapps.org/6663689

https://learningapps.org/8327720

https://learningapps.org/2718564

https://learningapps.org/1052246

https://learningapps.org/790403

Завдання на період з 06.04 по 10.04 для 4-А,Б,В класів (для обох підгруп)

РВ р.58 (читати та перекладати текст)Ех.2(дописати в речення слова з тексту)

Vocabulary/Словник:

want- хотіти

large- великий

here you are- ось,візьми

cannot-не може

ladder-драбина

climbing up-лізти, підніматися

falling down-падати

floor-підлога

WB p.54 Ex.1(подивитися на малюнок, прочитати речення,вибрати *Yes* чи *No* та обвести відповідну до відповіді літеру. Записати обрані літери до кружечків,вийде певне слово. Речення,що не відповідали малюнкам треба виправити і записати )

РВ р.59 Self-check/Самоперевірка/ Ех .1(прочитати,вибрати вмієш робити чи ні)

WB p.55 Ex.1 "John's afternoon"/"День Джона" (Подивитися на малюнок,прочитати питання до нього,дати відповідь) Звертаємо увагу,що більшість питань в Present Continuous,тож і відповіді мають бути в цьому ж часі.

Переклад деяких питань:

What is the weather like-Яка погода?

How is he going there?- Як він туди добирається?/На чому він туди їде?

Where is John?-Де Джон?

Who is John playing with?- З ким грається Джон?

What are they playing?- В що вони грають?

Who is he with?- З ким він?

What is the time?- Котра година?

Завдання на період з 13.04 по 17.04 для 4-А,Б,В класів (для обох підгруп)

Для всіх 4-их класів

Завдання на 14.04/15.04 PB p.60

Ex.1 (усно:слухати,читати,перекладати, опрацювати нові слова)

Ex.2 (слухати, вказати годинник )

Ex.3 (письмово: записати в зошит час,який показує годинник)

WB р.56

Ex. 1 (прочитати,з'єднати з годинниками)

Ex.2 (подивитися на малюнки, потім,використовуючи слова в рамочках, записати відповіді на питання "Where is he/she going?" або "Where are they going?"). Пригадуємо правило Present Continuous Tense Vocabulary/Словник:

It's quarter past...- 15 хвилин після...

It's quarter to...- 15 хвилин до..

It's half past...- половина після...

to be going to...- збиратися робити щось

Відео про годинник:

https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo

https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA

Завдання на період з 21.04 по 24.04 для 4-А,Б,В класів (для обох підгруп)

Завдання з англійської для всього класу на цей тиждень (термін виконання-п'ятниця) Good day! We are going to continue working with Unit 10. We will talk about the school subjects, timetable, time/clock and continue to study Present Continuous Tense. Be attentive and good luck!

Доброго дня! Ми продовжуємо вивчення нового 10-го розділу. Сьогодні ми будемо говорити про шкільні предмети, розклад, час/годинник, а також продовжимо вивчати граматичну тему "Теперішній тривалий час". Будьте уважними, хороших результатів!

PB p.61

Ex.1(роздивитися розклад уроків на понеділок,опрацювати нові слова/записати їх в зошит)

Maths /mæθs/ -математика

Еnglish /ˈɪŋɡlɪʃ/-англійська мова

Science /saɪəns/- наука (фізика, хімія, біологія)

Art /ɑːt/-малювання

Music/ˈmjuːzɪk/-музика

Sport /spɔːt/-спорт,фіз-ра

Дивитися відео про шкільні предмети https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk&t=32s (в відео урок фізичної культури подано як РЕ/Physical education)

Ex.2( слухати,якщо є така можливість,роздивитися які уроки мають діти)

Ex.3(прочитати міні-діалоги,усно перекласти. Потім повертаємося до впр.2, в зошит скласти i записати питання та дати відповіді на них).

Зразок виконання в зошит подано в прикріпленому документі Word.

WB p.57

Ex.1(вписати назви шкільних предметів)

Ex.2(роздивитися малюнки,дати відповіді на два питання: What lesson are they having?/Який у них урок?

та What are they doing?/Що вони роблять?). Речення мають бути записані в Present Continuous Tense. Приклад виконання до першого малюнку: They are having Music. They are singing.

https://www.youtube.com/watch?v=AnZxeX_8mVk&t=32s


Завдання для дистанційного навчання для учнів 5-А,5-Б,5-В класів з англійської мови:

Споденко Віра Іванівна 5-В

spodenko_vira@ukr.net

0933800665 (вайбер)

5-В Група 1 (Віра Іванівна):

Comparative adjectives ( повторити правила, як утворюється вищий ступінь порівняння прикметників.) SB p.63, Ex: 6 (таблиця)

Тема "Food".

SB p.66, 67 - нові слова по темі "Їжа" вивчити.

SB p.67 - діалоги читати, перекладати.

WB p. 34,35 виконати вправи

https://youtu.be/lW5TXrKbsq4

https://youtu.be/utwgf_G91Eo

2 тиждень

1) SB p. 69, Ex:. 13,14

Countable / uncountable nouns

(Countable - злічувальні іменники, які можемо полічити та Uncountable - незлічувальні іменники, які не можемо полічити). Відео за посиланням.

https://youtu.be/1SbJ1B1MTQg

2) SB p. 69 Ex: 15, 16

A/An - Some/Any - study the examples and complete the rules. Watch the video

https://youtu.be/NehBX2zWEmw

3) WB p. 36

https://youtu.be/IcoTpjXR6EQ

5-Б англійська (Вороненко О.Л.)

з 13.03 по 20.03Hot spot p. 34-37Тема «Which is faster?”Вчимо comparative/superlative adjectivesVocabulary:Animals and adjectives associated with animalsComplete the sentences about the animals from exercise 2with the competitive or superlative form of the adjectives.Listen dialogue from activity 3a and make their own dialogue use words 3b or their ideasStudents write a quiz about animals , people and things, using comparatives and superlativesHomework Activity book p25 exercise 4-7Students write 4 comparative and superlative sentences about their own petsТема City or country? Hot spot, page 36-37Read the textWrite notes about three good things and three bad things about living in the country(comparative adjectives as answer)Read the sentences in 2 and listen , then circle the correct wordsHw activity book p26 ex 1-2

Рart 2Write answers the questions from ex3Students write 3 good and bad things about living in their city(example ex 1 and 2)Fun spotMatch words with picturesThen write your own list-association about their cityHw activity book p26 ex3Students write a description of their capital city, they should name good and bad points about living there

23.03-27.03

Повторення Review Module 3 сс. 38, 39 впр. 1-6

Extra special Word games сс. 40, 41

Active vocabulary: Barbados, crazy, fashion designer, songwriter, successful, surfing

Extra special Mini project Порівняння двох відомих людей с. 41

SB p. 42-44

AB p. 26-29

5-б

30.03

Розвиток та вдосконалення діалогічного мовлення.

have to

Grammar page с. 100

с. 100 впр. 6

Аудіювання з розумінням основного змісту тексту

с. 43 впр. 5

Діалог - опитування

с. 43 впр. 4

Правила поведінки в школі

с. 43 впр. 4

РЗ с. 29 впр. 4-7

31.03

Розвиток та вдосконалення уміння читати текст з розумінням основного змісту (читання з метою ознайомлення).

c. 44 впр. 1

Читання з розумінням основного змісту

с. 44 впр. 2

Аудіювання з розумінням основного змісту тексту

с. 40 впр. 2

РЗ с. 30 впр. 1-3

02.04

Розвиток та вдосконалення навичок вживання модального дієслова can в значенні дозволу.

bowling

tennis

basketball

football

swimming pool

park

classroom

c. 45

can (permission)

с. 44 Grammar spot Grammar page c. 100

c. 45 впр. 3, 6

Аудіювання з розумінням основного змісту тексту

с. 45 упр. 5

Опис правил спортивної гри

с. 45 My English file

РЗ с. 29 впр. 5-7

5-А англійська (Вороненко О.Л.)

з 13.03 по 20.03 Revision unit 3 Class book p 36-37Write the answers in your notebookWorkbook Unit 3 revision , p 24 Grammar reference and practice, p 70-1 Vocabulary reference p 86 Revision units 1-3 Page 38 Complete the sentences in your notebook Page 39 Present simple Exercise 1 Students complete the sentences using correct form of be Exercise 2 Complete the text with the correct form of have got Exercise 3 Order the words to make questions, then write answers that are true for you Exercise 4 Complete the text with the correct form of the verbs in brackets Exercise 5 Write the correct word in your notebook Page 40 Exercise 1 Students do the quiz ii their notebooks Exercise 2 Watc a documentary about food in Britain and then answer the questionhttps://youtu.be/AeDco_eYzyI Page 41 Make a project about preparing your favorite food

23.03-27.03

Місця у місті. Вибір місця для відпочинку у вихідні

SB стор. 42

TB стор.42

WBстор. 26; SRC(Vocabulary 1)

Опис міста/села. Місце розташування предметів та об’єктів.

SB стор. 44

WB стор. 28-29 впр. 1-7;

Grammar Reference and Practice: WB стор. 72–73

Розповідь про місто.

SBстор.45

Grammar Reference and Practice: WB стор. 72–73

WBстор. 29 впр. 8-10;

SRC(grammar 2)

5-а

02.04.

Опис краєвиду. Відпочинок на курорті

SB стор.46

Vocabulary Reference: WBстор. 87

WBстор. 27;

03.04.

Екскурсія у вихідні Вибір місця для відпочинку

SB стор. 47

WB Speaking, стор. 123

та завдання в Google-класі

5-А
06.04

Відомі міста світу. Путівник по місту.

SB стор. 48

WB Writing Guide, стор. 108–109

09.04

Традиційні фестивалі та карнавали у відомих містах світу

SB стор. 49

WB Culture Reading and Listening, стор. 96

проект про фестивалі у рідному місті

10.04

Узагальнення лексико-граматичних навичок за темами«Рідне місто/село. Подорож»

Language Reference & Progress Check Student's Book, стор. 50-51;Unit 4 Revision & Extension Workbook стор. 30-31

5-А

13.04

Progress Test Unit 4 Перевірочний тест за темами «Рідне місто/село. Подорож»

16.04

Мій робочий день

SB стор.52

WB стор. 32;

17.04

Освіта онлайн. Школи в Австралії та Україні

SB стор. 53

Написати коротку доповідь про онлайн освіту в Україні

5-Б

06.04

Розвиток та вдосконалення навичок сприйняття та розуміння інформації на слух.

c. 46 впр.1,2

РЗ с. 32 впр. 1-3

07.04 Waiter Rap

c. 47 впр. 5

Злічувані та незлічувані іменники.

Grammar page c. 101

с. 47 впр. 3

с. 43 впр. 3

с. 47 впр. 4

PЗ c. 33 впр. 4-7

09.04

Розвиток та вдосконалення уміння читати текст з вибірковим розумінням необхідної інформації.

PЗ c. 34 впр. 1, 2

с. 44 впр. 2

5-Б

13.04

Аудіювання з розумінням основного змісту.

с. 49 Fun spot

Розповідь про правила поведінки в школі, вдома або правила спортивної гри. с. 49 впр. 4 PЗ c. 34 впр. 3

14.04

Читання тексту з розумінням основного змісту

Jenny Drake

Jenny’s cousin, Ferdi

РЗ с. 77

16.04

Повторення Review Module 4 с. 50, 51 впр. 1-5

5-А (Буніна Наталія Вікторівна):

Student's boook p.30-31

5-Б (Буніна Наталія Вікторівна)

p.140-143 по Карпюк

5-В (Буніна Наталія Вікторівна)

SB p58 ex 16,17 Photo Phile Section Unit 6 WB p 28 ex 1-5


Завдання для дистанційного навчання для учнів 6-A класу з англійської мови:

Англійська мова 6-А:

12.03

PB.:p.88,Ex.1,2,3 (вчити фрази).

Ex.4 (читати діалог,відповідати на питання)

Ex.5,(заповнити таблицю)

Wb.: p.46,Ex.1,2,3,4 (письмово)

16.03

Gr.b. -p.98(вчити правило "to be going to)

P.99,Ex.1,2,3.

17.03

SB.: p.90,Ex.6,Ex.7,8(a,b) письмово.

p.91,Ex.9(письмово)

Wb.:p.47,Ex.5,ex.6 (письмово),Ex.7(a,b)письмово.

P.47,Ex.8,9.

19.03

Gr.book- p.98, (вчити правило p.98)

Ex.4,5,p .100.

W.b.- p.48,Ex.10,11,12.

30.03

P.b.-p.91,Ex.13,14, ex.16 (письмово)

Ex.17,p.92(project).

31.03

Gr.b.- p.99(правило was/were)

P.100,ex 6,7,8.

Ex.9 (відповісти на питання письмово)

Ex.10,11.

02.04

Wb.: p.48,ex.13

Ex.14,15 (письмово)

Ex .16,17(a,b) скласти діалог.

Завдання для дистанційного навчання для учнів 6-Б класу з англійської мови (весь):

На 12.03

B р 140-141 Ex.1 (вчити нову лексику) Ех.3 (читати, перекладати,виписати незнайомі слова) WB p.57 Ex.99,100 (з'єднати, вибрати правильну відповідь)

На 16.03 B. 142 Ex.4 (читати, з'єднати) Ex.6(написати листа за зразком)

На 17.03

В р.143 Ех.1 (читати, перекладати,дати письмово відповіді на питання) р.144 Ех.3(прочитати діалог і скласти свій за зразком)

На 19.03

WB. 58-59 Ex.101 (читати, перекладати,дати відповіді на питання) Ех.102(з'єднати) Ех.103 (написати листа другу про цікаві місця Києва)

На 30.03

В р.144 Ех.4(підготувати доповідь про одне з цікавих місць м. Київ,яке б хотілося відвідати)

р.145 Ех.5(списати, розкриваючи дужки,поставити дієслова в правильну форму)

На 31.03

В р.145 (читати, перекладати)

р.146 Ех.2 (письмово, опрацювати напрямки руху) ,WB p.60 Ex.104,a,b(обвести правильне слово,доповнити діалог необхідними фразами)

На 02.04

В р.148 Ех.4(читати текст, переклади, вставити пропущені слова) Ех.5(письмово:відповісти на питання)


Завдання для дистанційного навчання для учнів 7-А класу з англійської мови (весь):

13.03

стр.199 - ознайомитися з граматичними правилами за темою Зворотні займенники, стр. 146-147 номер 1-3 опрацювання граматмчного матеріалу.

16.03

стр. 142 - словник за темою (Films) стр. 143-145 читати текст та робити вправу за прочитаним матеріалом.

18.03 створити лексичний модуль за допомогою програми Quizlet на базі тексту стр. 143-144 Тренуватися, пройти тест, відіслати скріншот до групи в Вебер. Скласти 15 речень з новою лексикою за темою Films. Записати коротке відео про свій улюблений фільм та Ваші враження від його перегляду (10 фраз)

20.03

стр. 148 читати діалог

стр. 149 відповісти на запитання за діалогом (письмово)

стр. 149 номер 2 - заповнити пропуски

номер 3 - розіграти діалог чи монолог за запитаннями (відео в групу)

Завдання для дистанційного навчання для учнів 7-Г класу з англійської мови:

13.03

стр.199 - ознайомитися з граматичними правилами за темою Зворотні займенники, стр. 146-147 номер 1-3 опрацювання граматмчного матеріалу.

17.03

стр. 142 - словник за темою (Films) стр. 143-145 читати текст та робити вправу за прочитаним матеріалом.

19.03 створити лексичний модуль за допомогою програми Quizlet на базі тексту стр. 143-144 Тренуватися, пройти тест, відіслати скріншот до групи в Вебер. Скласти 15 речень з новою лексикою за темою Films. Записати коротке відео про свій улюблений фільм та Ваші враження від його перегляду (10 фраз)

20.03

стр. 148 читати діалог

стр. 149 відповісти на запитання за діалогом (письмово)

стр. 149 номер 2 - заповнити пропуски

номер 3 - розіграти діалог чи монолог за запитаннями (відео в групу)

24.03 стр. 150 номер 4 (опрацювання нової лексики) Скласти 10 речень за темою

26.03

стр.151 номер 5, 6, 7

27.03

стр. 152 номер 1 Читати відгук. Ознайомитися з правилами написання відгуку. Написати відгук на фільм чи виставу за схемою.


Завдання для дистанційного навчання для учнів 7-Б класу з англійської мови

Споденко В.І.

1) SB p.70, 71

2) WB p.58,59

3) Watch the video about Comparative and Superlative adjectives. Вивчити правила утворення ступенів порівняння прикметників та виконати завдання на платформі Google Classroom.

4) Повторити Past Simple та Irregular verbs. Виконати тести та додаткові тренувальні вправи на відпрацювання попередньої граматичної теми на платформі Google Classroom (доступ надано).

7-Б (Буніна Наталія Вікторівна) SB p 138 irregular verbs вивчити всі WB p 50 ex 1-4


Завдання для дистанційного навчання для учнів 8-А,8-Б,8-В класів з англійської мови:

8-А 2 група (Віра Іванівна):

12.03 WB p.12 (vocabulary+VBp125).

WB p.13. - past simple (виконати вправи на відпрацювання past simple, повторити правила утворення та вживання минулого часу.)

18.03 SB p.16

19.03 SB p.17Past Simple and Past Continuous.1. Переглянути відео, вивчити граматичні правила, виконати завдання на с.17.2. Виконати завдання у WB p. 14,15.https://youtu.be/_XP4le29BAM https://youtu.be/LtVkKpBWy54

25.03 - 26.03

SB p. 18:

1) Read and translate the text "Surfing superstar".

2) Find new words and their meanings in the text.

3) What do you think happened to Bethany Hamilton?

SB p.19: do exercises.

4) WB p. 16. Revision: Student's Book p.18.

5) Revise Past Simple and Past Continuous.

8-А 1 група, 8-Б, 8-В (Тетяна Олексіївна):
12-13.03

SB p 25 ex 2 read the task and translate, ex 3-6 fill in the rules, ex 7 circle the right answer

Do the additional task: read the explanation and do exercises 1-3

17-18.03

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/oversharing-your-digital-footprint watch the video and do prepartion task, check your understanding grouping and matiching (results screenshot should be sent to the teacher)

+ write an essay 100-130 words "What are advantages and disadvantages of social media nowadays?"

essay structure https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/intermediate-b1-writing/against-essay

19-20.03

SB 3C p 26 ex 2,3,4,5 3

WB ex 2,3 p 24

https://ed.ted.com/lessons/where-did-english-come-from-claire-bowern#watch

watch the video then finds questions into "think" tab on the right and answer them

24-25.03

SB 3E ex 4,5 p 29

WB 3E ex 1,2,3 p 26

https://www.youtube.com/watch?v=1mHjMNZZvFo


Завдання для дистанційного навчання для учнів 9-А,9-Б класів з англійської мови:

12.03 1 група (Віра Іванівна):

SB p. 98, Ex: 1. ( Describe each person's appearance, as in the example.)

Ex: 2, p.98 - learn new words and phrases to describe each person's character.

Ex: 3, p.98. - read, translate and repeat.

9A на 17.03

SB p.99, Ex:5. Reading aloud: dialogues A-C. (Practice reading aloud at home.)

Vocabulary: learn words in bold in dialogues A-C, Ex: 5, p.99.

https://youtu.be/uRGVtGfoXvI

На 18.03. Тести ДПА 8 та 9, стр. 29-32.

Завдання: скласти опис зовнішності та характеру свого друга, записати на диктофон або голосовим повідомленням відправити вчителю. Креативні відео вітаються!)

The results should be sent to the teacher till 20.03.

24.03 - 26.03

1) Watch the previous three videos and write down as many adjectives as you can. Find their meanings and send your list to the teacher.

2) WB p. 58, 59 - do exercises.

3) Тести ДПА 10, 11 виконати

The results should be sent to the teacher till 29.03.

12.03 2/1 група (Тетяна Олексіївна):

SB p 101 ex 7 (vocabulary), WB ex 11 p 60 Watch the video and do the quizz task with sending the results to the teacher

https://www.engvid.com/30-personality-adjectives/#quiz

17.03

Watch the video and do the quizz task with sending the results to the teacher

https://www.engvid.com/english-vocabulary-compound-adjectives/

Опрацювати ДПА тести №10,11, WB p 62 Reading ex 18,19,21, Rules explanation

https://www.test-english.com/grammar-points/b1/gerund-or-infinitive-do-to-do-doing/

18.03

Ex1-4 THE RESULTS SHOULD BE SENT TO THE TEACHER

https://www.test-english.com/grammar-points/b1/gerund-or-infinitive-do-to-do-doing/

WB p 60 ex 12

https://www.engvid.com/zero-and-first-conditionals/ watch the video and do the quizz

19.03

WB p 116-117 rules

Watch video and do ex 4-5 p 119 WB, ex 13 p 60 WB https://www.youtube.com/watch?v=OvFweyjRAPI

https://www.youtube.com/watch?v=QbJkuvV4lgg

WB p 118 ex 10,11 p 120

test should be sent to the teacher

https://www.youtube.com/watch?v=ySHwKj2kYPs

P 118 WB rules

Ex 10,11 p 120 WB

https://www.test-english.com/grammar-points/b1/first-conditional-future-time-clauses/

24.03

ex 15 p 61 WB, ex 7 p 199 WB

prefer/raher

https://www.engvid.com/preference-how-to-talk-about-what-you-want-in-english/ (тест результати скрін)

прочитати правила на сайті за посиланням, виконти вправи та переслати скріни /фото вчителю до 27.03

25.03

indirect questions

https://www.test-english.com/grammar-points/b1-b2/indirect-questions/ (результати скріни)

ex 14 p 61 WB ex 7 p 119

прочитати правила на сайті за посиланням, виконти вправи та переслати скріни /фото вчителю до 27.03

26.03

ДПА тести №12-13-14 ВСІ, не тільки тест, а і Use of English

прочитати правила на сайті за посиланням, виконти вправи та переслати скріни /фото вчителю до 27.03

31.03

Прослухати подкаст BBC Learning English Tag questions, щоб відкрити текст аудіо - розгорнути "Show transcript".

тут

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-27/session-2/activity-3

Виконати тести:

QUESTION TAGS EXERCISES 1

http://www.focus.olsztyn.pl/en-question-tags-exercises.html#.XoIM5Ooza71

QUESTION TAGS EXERCISES 2

http://www.focus.olsztyn.pl/en-question-tags-in-english.html#.XoIM2eoza70

Скріни виконаних завдань вчителю в лс в Телеграм (виключно).

Оцінювання - кожне завдання 0,5 бали.

Додаткові питання - в Телеграмі.

9-Б (Буніна Наталія Вікторівна)

SB SB p 80-81 WB p 48-49


Завдання для дистанційного навчання для учнів 10-A класу з англійської мови:

10 клас О.Карпюк

12.03 - стр. 207 номер 2 (відповісти письмово, надати розгорнуту відповідь в 2-3 речення)

17.03 стр. 208 номер 7 (прочитати текст та заповнити пропуски)

Творче завдання для бажаючих - записати відео з монологом або діалогом з опорою на запитання на стр. 209 номер 1.

18.03 стр. 212-215 ознайомитися з інформацією про структуру написання ессе.

19.03 Написати ессе за темою Sport - стр.215 номер 8 (не меньше 120 слів)

24.03

стр. 216 номера 1, 2, 3

25.03

стр. 216-217 номера 4

26.03

стр.217-218 номер 5 - читати діалог. Скласти діалог за темою.


Завдання для дистанційного навчання для учнів 11-A класу з англійської мови:

О.Карпюк

12.03 стр. 228 (читати текст), стр. 229 номер 3 (заповнити пропуски)

виконати 1 тест 2018-2019 року за посиланням (якщо потрібно здавати ЗНО)

https://zno.osvita.ua/english/

17.03 стр.230 номер 4,5 (читати текст), номер 6,7 (надати розгорнуту письмову відповідь в 3-4 речення)

виконати 1 тест 2018-2019 року за посиланням

https://zno.osvita.ua/english/

18.03

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/read-uk/politics-uk - прочитати, виконати завдання, результати вчителю у телеграм або вайбер

https://zno.osvita.ua/english/

https://eslvideo.com/quiz.php?id=33927

19-24.03

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/heritage-tourism виконати завдання до відео, всі, результати скрін вчителю, після написати Report "Places of interest in Ukraine you can visit", використавши структуру:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/advanced-c1-writing/report-school-trip-abroad (завдання також виконати та вислати скрін)


7-В (Буніна Наталія Вікторівна) p 122 ex 3,4 p 123 ex 8 p 124 ex 1,2

Кiлькiсть переглядiв: 13118